Ruixuan Chen, Canada, Piano

Ruixuan Chen, Canada, Piano